Publications

Swami Japananda

 • Atmaram Ke Anubhav

  Swami Japananda

 • Atmaram Ki Atmakatha

  Swami Japananda

 • Prabhu Parmeshwar Jab Raksha Karein

  Swami Japananda

 • Manavata Ki Zaki

  Swami Japananda

 • Pathirakha Prabhu Parameshwara

  Swami Japananda

 • Tethe Kar Maze Julati

  Swami Japananda